Όροι χρήσης

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.tornador.gr παρέχει στους επισκέπτες /χρήστες τις υπηρεσίες της υπό τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να συμμορφώνεστε με αυτούς, αλλιώς, σε περίπτωση διαφωνίας, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στη σελίδα του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθώς και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και πληροφορίας παρέχεται από την σελίδα, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Όταν επισκέπτεστε τη www.tornador.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε μαζί μας με ηλεκτρονικό τρόπο και αποδέχεστε το δικαίωμα της εταιρίας μας να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι τόσο η ηλεκτρονική επικοινωνία όσο και οι διακινούμενες πληροφορίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

2. Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, για παράδειγμα αρχεία, εικόνες, γραφικά, λογισμικό κ.α, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας και προστατεύεται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους για την προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρήση των περιεχομένων της ιστοσελίδας προς όφελος άλλης επιχείρησης χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας μας.

Το σήμα, τα λογότυπα και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι κατοχυρωμένα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδιανομή και αναδημοσίευση των κειμένων, φωτογραφιών, ειδήσεων, γραφικών, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, που αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπονται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση.

Σε περίπτωση που εμφανίζονται σήματα, λογότυπα, προϊόντα, υπηρεσίες και αρχεία, τρίτων εταιριών (συνεργατών), αυτά αποτελούν αποκλειστικά πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρία μας αποποιείται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο αυτών.
Καμία άδεια ή δικαίωμα στα εμπορικά σήματα, τα προϊόντα, τις τεχνολογίες, τις πατέντες και τις υπηρεσίες καθώς και όλα όσα σχετίζονται με τα δικαιώματα τρίτων των οποίων δικαιούχος είναι ο δικτυακός τόπος www.tornador.gr ή τρίτος δεν παραχωρούνται ή χορηγούνται στους χρήστες/επισκέπτες.

3. Άδεια Περιορισμένης Χρήσης

Παρέχεται στους χρήστες της ιστοσελίδας περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της, προκειμένου να κάνουν χρήση των περιεχομένων της, αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, εντός των πλαισίων που θέτει η σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με όσα επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Οι επισκέπτες/ χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου με σύννομο τρόπο και ότι δεν θα ενεργήσουν με τρόπο που θα μπορούσε να παραπλανήσει οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδα ή να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας ή των συνεργατών της. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο ανάσυρση, αντιγραφή, συλλογή δεδομένων, εγκατάσταση βλαβερών αρχείων, εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων (spam) από τρίτους. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστόσελίδας, ο επισκέπτης υποχρεούται να αποζημιώσει την εταιρία μας για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν θα υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

4. Μεταβολές- Λειτουργία της Ιστοσελίδας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τη μορφή και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Επίσης μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία της ή να διακόψει την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση.

Οι παρόντες Όροι χρήσης αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί η πολιτική απορρήτου, αποτελούν την ενιαία και μοναδική συμφωνία μεταξύ της Ε. & Χ. ΜΑΒΙΔΗ Ο.Ε με διακριτικό τίτλο «MAVIS AUTOMOTIVE» και των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές σχετιζόμενες με τους όρους χρήσης είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τους αναγραφόμενους Όρους Χρήσης, οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@mavis-automotive.com ή στο τηλέφωνο +302310672079.